تخفیف ها


نوع بیمهدرصد تخفیفثبت سفارشپرسش و پاسخ
بیمه ثالث علاوه بر تخفیفات قبلی بیمه نامه2%ارسال درخواست بیمهارتباط با کارشناس
بیمه بدنه علاوه بر تخفیفات قبلی بیمه نامه30%ارسال درخواست بیمهارتباط با کارشناس
بیمه امید آفرین برای مشتریان جدید5%ارسال درخواست بیمهارتباط با کارشناس
تخفیف بیمه آتش سوزی منازل برای مشتریان جدید10%ارسال درخواست بیمهارتباط با کارشناس