واحد پرداخت خسارت سيار خودرو

در صورت وقوع تصادف ديگر نيازي به مراجعه به مراكز پرداخت خسارت بيمه البرز نداريد كافي است با شماره ۰۲۱۸۴۳۲۵ تماس بگيريد و در محل حادثه خسارت دريافت كنيد.
پرداخت دقيق و سريع خسارت، نگرش ويژه بيمه البرز به مشتري مداري

طرح های مرتبط